کلاس های بازآموزی و تقویتی ریاضی/ ویژه تابستان 1400

به صورت حضوری و آنلاین در پایه های مختلف

 

 

شیوه های تدریس ریاضی در مدارس آمریکا، ژاپن و آلمان

شیوه های تدریس ریاضی در مدارس آمریکا، ژاپن و آلمان

Math teaching methods in schools in the United States, Japan and Germany

 تدریس ریاضی در همه کشورهای دنیا اهمیت زیادی دارد. هر یک از کشورها تلاش کرده اند تا بتوانند با بهترین شیوه به دانش آموزان کشورشان ریاضی را آموزش دهند. مطالعه این شیوه ها راه گشای معلمان خواهد بود تا در کلاس آنلاین ریاضی و کلاس های حضوری در این نوشتار شیوه های تدریس ریاضی در کشورهای آلمان، آمریکا و ژاپن مورد بررسی قرار می گیرد .

شیوه تدریس ریاضی در آلمان

در این شیوه محور اصلی معلم است و تدریس ریاضی شامل چهار مرحله می شود که به اختصار توضیح داده می شود:

الف - مرور درس گذشته درس قبلی و تکالیف مربوط به آن بررسی می شود. این کار سبب ایجاد آمادگی برای آغاز درس جدید می شود.

ب - آغاز درس جدید درس جدید توسط معلم بیان می شود.آموزگار با فن بیان و تسلطی که بر موضوع دارد آن را برای همه شاگردان شرح می دهد و اثبات می کند.

ج - بیان روشهای حل مساله معلم و دانش آموزان دراین مرحله با همکاری وهم اندیشی یکدیگر به حل مساله می پردازند وآن را روی تابلو می نویسند. در اینجا معلم مالک راه حل مساله است و رهبری این مرحله را به عهده دارد.

د - تمرین تمرین ها و فعالیتهای کلاس توسط دانش آموزان با نظارت معلم انجام می شود. در صورتی که زمان کلاس پایان یابد به همراه تکالیف منزل انجام خواهد شد.

نکته مهم این است که در حین تدریس ریاضی در آلمان همه این مراحل فقط یکبار اتفاق می افتد.

ولی در بعضی دروس که نیاز باشد مراحل  ب و  ج ممکن است در حین فرآیند تدریس چندین بار اتفاق بیفتد.

شیوه تدریس ریاضی در آمریکا

در این شیوه باز هم محور اصلی معلم است و تدریس ریاضی شامل چهار مرحله می شود که به اختصار توضیح داده می شود:

الف- مرور مطالب قبلی در کلاس های درس ریاضی آمریکا،درس با بررسی تکالیف و سپس با فعالیت آماده سازی آغاز می شود.

ب- تدریس درس جدید با حل چند مساله آموزگاربا ارائه چندین سوال و راه حل آنها مطلب جدید را تدریس می کند. در این روش معلم درحین تدریس ،سوالاتی را از دانش آموزان می پرسد تا دانش آموزان درگیرفرآیند تدریس شوند اما ارائه دهنده اصلی درس خود معلم است.

ج - حل تمرینهای مرتبط با درس جدید معلم تمرین هایی مربوط به درس جدید را دراختیار شاگردان قرار می دهد و ازدانش آموزان می خواهد تا مسائل را به روشی که خود در کلاس آموزش داده است،حل کنند. دراین مرحله دانش آموزان همان روش معلم را به کارمی گیرند. دراین مرحله اکثراوقات دانش آموزان فردی کارمی کنند اما در مواقعی این مرحله گروهی نیز انجام می شود.

د - صحیح کردن تمرینهای حل شده در کلاس،مشخص نمودن تکالیف منزل درانتهای درس، تعدادی ازتمرینهای ارائه شده در کلاس تصحیح می گردد و تمرین های جدید دیگری به عنوان تکلیف برای دانش آموزان مشخص می شود. انجام مراحل ب تا د در طول کلاس در صورت نیاز چندین بار انجام می شود این تدریس به شیوه تدریس ریاضی در آلمان شبیه است اما آموزگاران آمریکایی زمان بیشتری را به تمرین مفاهیم و روشها اختصاص می دهند و زمان کمتری را صرف جزئیات فنی و مبانی منطقی روش ها می کنند.

شیوه تدریس ریاضی در ژاپن

در این شیوه معلم نقش هدایتگر را ایفا می کند اما کشف راه حل مساله به عهده دانش آموزان است .

تدریس ریاضی در ژاپن شامل پنج مرحله می شود که به اختصار توضیح داده می شود.

الف - مرور درس گذشته درس جدید با درس گذشته همواره درارتباط است.پس معلم ابتدا درس قبلی را مرور می کند یا دانش آموزان درس قبلی را توضیح می دهند.

ب - بیان درس جدید درس جدید با سوالی کلیدی و چالش بر انگیر آغاز می شود، این سوال محور اصلی درس ریاضی این جلسه را رقم می زند.

ج - حل مساله به صورت فردی و گروهی ابتدا دانش آموزان به صورت فردی شروع به حل مساله می کنند، اگر موفق نشدند به صورت گروهی ادامه می دهند.

د - تحلیل راه حلها راه حلها بررسی می شود. یک یا چند راه حل انتخاب و روی آن بحث می شود .

اغلب معلم از چند نفر می خواهد که کشف خود را در مورد این مساله توضیح دهند و یا همکلاسی هایش را متقاعد کند یا خود متقاعد شود، معلم در ادامه ، راه حل جدید یا ادامه راه حل دانش آموزان را کامل توضیح می دهد.

ه - بیان نکات مهم و کلیدی درس و طبقه بندی آنها در ژاپن کل فرآیند تدریس روی چندین تابلو نوشته می شود و تا آخر پاک نمی شود این فرآیند بیشتر درکلاس های درس ژاپن دیده شده است. معلم نکات مهم را در طول درس و انتهای آن برای دانش آموزان بیان می کند و دانش آموزان آنها را روی تابلو می بینند و از طریق بینایی و شنوایی درک بهتری از جمع بندی مطالب به دست می آورند.

در سالهای اخیر گفتمان ،بخش مهم و ضروری از جریان یادگیری ریاضی در ژاپن می باشد. با بیان شیوه های تدریس در کشورهای مختلف بر آن هستیم تا خوانندگان این مطالب را به تفکر وا داریم.

دانستن این نکته بسیار مهم است که دانش آموزان در یک نکته با هم اشتراک دارند و آن این است که متفاوت هستند. بهترین شیوه های تدریس برای همه یک کارکرد را ندارد گروه آموزشی ما با کادری مجرب برای هر دانش آموز برنامه ای ویژه در نظر دارد و حامی دانش آموزان و خانواده های آنهاست روش های آموزش ریاضی با توجه به سن ،کلاس، شخصیت و موقعیت افراد از نظر زمان بندی و تدریس کاملا متفاوت است.

در مجموعه ما این دانش آموز است که ارزشمند است و نمره فقط یک عدد است ما در کنار او هستیم تا با حفظ عزت نفسش بر بهبود عملکرد تحصیلی نیز تاثیر چشم گیری بگذاریم.

کادر دلسوز ما در تدریس خصوصی ریاضی در اصفهان در کنار دانش آموز می ایستد و او را تا رسیدن به نتیجه تنها نمی گذارد

شعار ما خواستن، دانستن، کوشیدن با این سه اصل موفقیت حتمی است منتظر شما هستیم.

دوستتان داریم و موفقیت روز افزون شما و فرزندانتان را آرزومندیم .

خانم شفیع زاده: معلم خصوصی ریاضی در اصفهان